sdp/src/SDPAssetRelation.php

Classes

SDP_AssetRelation ارتباط بین دو SDP_Asset را تعریف می‌کند. در یک ارتباط بین دو دارایی موارد زیر باید تعریف شوند: - type: نوع ارتباط. مثلا یک دارایی خلاصه دارایی دیگر است. یا یک دارایی نسخه قبلی دارایی دیگر است.