\Bank_Service

سرویس پرداخت‌ها را برای ماژولهای داخلی سیستم ایجاد می کند.

Summary

Methods
Properties
Constants
create()
update()
find()
engines()
No public properties found
No constants found
No protected methods found
No protected properties found
N/A
No private methods found
No private properties found
N/A

Methods

create()

create(array $param, \Pluf_Model $owner = null,  $ownerId = null) : \Bank_Receipt

یک پرداخت جدید ایجاد می‌کند

روالی که برای ایجاد یک پرداخت دنبال می‌شه می‌تونه خیلی متفاوت باشه و ساختارهای رو برای خودش ایجاد کنه. برای همین ما پارامترهای ارسالی در در خواست رو هم ارسال می‌کنیم.

پرداخت ایجاد شده بر اساس اطلاعاتی است که با متغیر $reciptParam ارسال می‌شود. این پارامترها باید به صورت یک آرایه بوده و شامل موارد زیر باشد:


$param = array(
'amount' => 1000, // مقدار پرداخت به ریال
'title' => 'payment title',
'description' => 'description',
'email' => 'user@email.address',
'phone' => '0917222222',
'callbackURL' => 'http://.....',
'backend_id' => 2
);
 • *amount: مقدار بر اساس ریال
 • *title: عنوان پرداخت
 • *description: توضیحات
 • email: رایانامه مشتری
 • phone: شماره تماس مشتری
 • callbackURL: آدرسی که بعد از تکمیل باید فراخوانی شود
 • *backend: درگاه پرداخت مورد نظر

در نهایت باید موجودیتی تعیین بشه که این پرداخت رو می‌خواهیم براش ایجاد کنیم.

Parameters

array $param
\Pluf_Model $owner
$ownerId

Returns

\Bank_Receipt

update()

update(\Bank_Receipt $receipt) : \Bank_Receipt

حالت یک پرداخت را به روز می‌کند

زمانی که یک پرداخت ایجاد می‌شود نیاز هست که بررسی کنیم که آیا پرداخت در سمت بانک انجام شده است. این فراخوانی این بررسی رو انجام می‌ده و حالت پرداخت رو به روز می‌کنه.

در صورتی که مشکلی در به روزرسانی حالت پرداخت به وجود آید مثلا بک‌اند مربوط به پرداخت از سیستم حذف شده باشد این تابع پرداخت رو بدون تغییر و به‌روزرسانی برمی‌گرداند.

Parameters

\Bank_Receipt $receipt

Returns

\Bank_Receipt

find()

find(\Pluf_Model $owner, integer $ownerId = null) 

Finds recepts

Parameters

\Pluf_Model $owner
integer $ownerId

engines()

engines() : array<mixed,\Bank_Engine_Mellat>|array<mixed,\Bank_Engine_Zarinpal>

فهرست متورهای پرداخت موجود را تعیین می‌کند

Returns

array<mixed,\Bank_Engine_Mellat>|array<mixed,\Bank_Engine_Zarinpal>