\Pluf_Cache

کلاس کلی کش کردن

مهم‌ترین نیاز در سیستم‌ها کش کردن داده‌هایی است که با استفاده از پردازش در سیستم ایجاد می‌شوند. این کار باعث بهبود کارایی سیستم خواهد شد. این کلاس ساختار کلی کش را در سیستم تعیین می‌کند.

نکته: شما نباید به صورت مستقیم از این کلاس نمونه ایجاد کنید اما نمونه‌های متفاوتی از این کلاس وجود دارد که با روش‌های متفاوتی عمل کش کردن در سیستم را پیاده سازی کرده اند.

تعیین مولد مدیریت کش به صورت زیر انجام می‌شود:


  cfg['cache_engine'] = 'Apc';

انواع متفاوتی که در حال حاضر برای این داده وجود دارد عبارتند از:

 • Apc
 • File
 • Memcached

هر داده‌ای که در کش قرار می‌گیرد در یک بازه زمانی معتبر است و بعد از آن دور ریخته می‌شود این بازه زمانی به صورت زیر تعیین می‌شود (زمان بر اساس ثانیه تعیین می‌شود):


  cfg['cache_timeout'] = 300;

نمونه کد زیر یک کش را گرفته و یک مقدار را در آن ذخیره می‌کند. این مقدار در فراخوانی‌های بعد قابل استفاده است.

$cache = new Pluf_Cache::factory();
if (null === ($foo=$cache->get('my-key'))) {
  $foo = run_complex_operation();
  $cache->set('my-key', $foo);
}
return $foo;

نکته: مقداری که در کش قرار می‌گیرد باید قابل سریال شده باشد در غیر این صورت خطا ایجاد خواهد شد.

Summary

Methods
Properties
Constants
factory()
set()
get()
No public properties found
No constants found
No protected methods found
No protected properties found
N/A
No private methods found
No private properties found
N/A

Methods

factory()

factory() : \Pluf_Cache_*

فراخوانی سازنده کش

Returns

\Pluf_Cache_* —

Cache object

set()

set( $key,  $value,  $timeout = null) : boolean

Set a value in the cache.

Parameters

$key
$value
$timeout

Returns

boolean —

Success

get()

get( $key,  $default = null) 

Get value from the cache.

Parameters

$key
$default