\Pluf_Template_Tag_MediaUrl

ساختارهای کلی تعریف یک برچسب را تعیین می‌کند

با استفاده از برچسب می‌توان داده‌های مورد نیاز و یا الگوهای مورد نیاز در لایه الگو را ایجاد کرد.

Summary

Methods
Properties
Constants
__construct()
start()
url()
No public properties found
No constants found
No protected methods found
$context
N/A
No private methods found
No private properties found
N/A

Properties

$context

$context : array

Type

array

Methods

__construct()

__construct(  $context = null) 

Constructor.

Parameters

$context

start()

start(  $file = '') 

Parameters

$file

url()

url(  $file = '') 

Parameters

$file