\Pluf_Assert

بررسی حالت‌ها

در رفع خطا و یا در بسیاری از پیاده‌سازی‌ها نیاز است که پارامترها و داده‌های سیستم بررسی شده و در صورت نیاز خطای مناسب صادر شود. این کلاس خطاهای پایه ای را بررسی کرده و خطاهای مناسب تولید می‌کند.

Summary

Methods
Properties
Constants
assertNull()
assertNotNull()
assertTrue()
assertFalse()
No public properties found
No constants found
No protected methods found
No protected properties found
N/A
No private methods found
No private properties found
N/A

Methods

assertNull()

assertNull(  $value,   $message) 

Parameters

$value
$message

assertNotNull()

assertNotNull(  $value,   $message) 

Parameters

$value
$message

assertTrue()

assertTrue(  $value,   $message) 

Parameters

$value
$message

assertFalse()

assertFalse(  $value,   $message) 

Parameters

$value
$message